Tlačivá na poukázanie 2% z dane

Občianske združenie Usmej sa na mňa pomáha ľuďom, ktorí majú ťažšie podmienky na život ako ostatní – ľuďom so sluchovým, zrakovým, mentálnym a telesným hendikepom a ich rodinám.

Nie sme podporovaní zo štátu a pracujeme na dobrovoľníckej báze. Preto potrebujeme Vašu podporu, aby sme mohli pomáhať. Pozrite sa na našej stránke, koľko sme toho dokázali aj s Vašou pomocou. Ďakujeme Vám vopred za Vaše príspevky v podobe 2%.

Údaje o nás:

  • IČO: 35558652
  • Obchodné meno: Občianske združenie USMEJ SA NA MŇA
  • Právna forma: Občianske združenie
  • Sídlo: Pod šiancom 1H, 040 01 Košice

Postup:

Zamestnanec

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je

Fyzická osoba (zamestnanec)

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

  1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
  2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2022  je fyzická osoba povinná podať v lehote do 30. apríla 2023 buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:

  1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu (naše údaje sú vyššie).
  2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2020 uplynie 31. marca 2023 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť.

Ako darovať 3% z dane

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2022 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.

Ak ste u nás vykonávali dobrovoľnícku činnosť, neváhajte nám napísať na adresu info@nullusmejsanamna.sk a my Vám pošleme potvrdenie.