Našim poslaním je vytváranie a podpora príležitostí pre integráciu detí a mládeže
s intelektuálnym, zmyslovým a telesným znevýhodnením do spoločnosti.

Pri napĺňaní tohto poslania:

 • Chránime záujmy a potreby detí a mládeže s intelektuálnym, zmyslovým a telesným znevýhodnením.

 • Aktívne sa zasadzujeme o integráciu týchto detí a mládeže do spoločnosti.

 • Organizujeme kultúrne, spoločenské a športové akcie s týmto zameraním

 • Svojimi aktivitami prispievame k akceptovaniu detí a mládeže so zmyslovým, intelektuálnym a telesným postihnutím v spoločnosti.

 • Medializujeme problematiku tejto marginalizovanej skupiny obyvateľstva.

 • Zasadzujeme sa o zlepšovanie psychosociálnej starostlivosti o deti a mládež so zdravotným znevýhodnením.

 • Zasadzujeme sa o rozvíjanie osobnosti a nadania detí a mládeže s intelektuálnym, zmyslovým, a telesným postihnutím a to prostredníctvom organizovania rôznych podujatí, športových tréningov a tvorivých dielní s aktívnym zapojením detí so zdravotným znevýhodnením.

 • Vyhľadávame možnosti zapojenia týchto detí a mládeže do aktívneho profesného života – vyhľadávame možnosti ich uplatnenia.

 • Nadväzujeme kontakty s inými organizáciami s podobným zameraním.

 • Zasadzujeme sa o zlepšenie podmienok vzdelávania detí so zmyslovým, intelektuálnym a telesným znevýhodnením.

 • Organizujeme zbierky a vyhľadávame sponzorov za účelom podpory vzdelávacích programov, záujmovej činnosti a tvorivých dielní.