Kto sme Naše poslanie Projekty Ďakujeme Vedeli ste, že... Kontakt
NAŠE VÝROBKY

Hosting zadarmo od WebSupport.skspäť
NAŠE POSLANIE

Našim poslaním je vytváranie a podpora príležitostí pre integráciu zmyslovo, telesne a mentálne postihnutých detí a mládeže do spoločnosti.

Pri napĺňaní tohto poslania:
 • chránime záujmy a potreby zmyslovo, mentálne a telesne postihnutých detí a mládeže;

 • aktívne sa zasadzujeme o integráciu zmyslovo, mentálne a telesne postihnutých detí a mládeže do spoločnosti;

 • organizujeme kultúrne, spoločenské a športové akcie s týmto zameraním;

 • svojimi aktivitami prispievame k akceptovaniu zmyslovo, mentálne a telesne postihnutých detí a mládeže v spoločnosti;

 • medializujeme problematiku zmyslovo, mentálne a telesne postihnutých detí a mládeže;

 • zasadzujeme sa o zlepšovanie psychosociálnej starostlivosti o zmyslovo , mentálne a telesne postihnuté deti a mládež;

 • zasadzujeme sa o rozvíjanie osobnosti a nadania zmyslovo, mentálne a telesne postihnutých detí a mládeže a to prostredníctvom organizovania rôznych akcií s aktívnym zapojením postihnutých detí;

 • vyhľadávame možnosti zapojenia zmyslovo, mentálne a telesne postihnutých detí a mládeže do masových akcií;

 • nadväzujeme kontakty s inými organizáciami s podobným zameraním;

 • zasadzujeme sa o zlepšenie podmienok vzdelávania zmyslovo, mentálne a telesne postihnutých detí a mládeže;

 • organizujeme zbierky a vyhľadávame sponzorov za účelom podpory vzdelávacích programov, záujmovej činnosti a tvorivých dielní.